Vormen en soorten
Er kan een onderscheid worden gemaakt in direct opneembare spaarvormen en niet-direct opneembare spaarvormen:

1. Direct opneembare spaarvormen
Dit zijn spaarvormen waarbij het spaartegoed direct ter beschikking staat aan de spaarder. Deze kan zonder dat er sprake is van wachttermijnen of hoge kosten over zijn tegoeden beschikken.

1.A Betaalrekening
Een spaarvariant die maar zelden als zodanig wordt gezien, is de betaalrekening. Veel mensen laten een overschot op de betaalrekening staan. Net als bij het contant oppotten is het voordeel hier dat het geld onder handbereik is; op elk gewenst moment kunnen er betalingen mee worden gedaan. Maar ook hier geldt dat het rendement op deze spaarvorm nul of negatief is als gevolg van inflatie. Sommige banken geven overigens wel een (zeer lage) rente over een positief saldo.

1. B Dagelijks opvraagbare spaarrekening
De dagelijks opvraagbare spaarrekening is de meest flexibele spaarvorm. De spaarder is volledig vrij in het inleggen en weer opnemen van geld. Aan het inleggen en opnemen van geld zijn geen kosten verbonden en in de meeste gevallen kan dit zowel contant als giraal geschieden. De rente wordt meestal één keer per jaar bijgeschreven en is relatief laag. De rente op de dagelijks opvraagbare spaarrekening is variabel. Deze kan dus fluctueren en daarmee heeft de spaarder geen gegarandeerde opbrengst.

1. C Spaarrekening met beperkingen
In ruil voor minder flexibiliteit kan een spaarder aanspraak maken op een hogere rente. In de praktijk kennen veel van deze rekeningen een minimuminleg en opnamebeperkingen. De minimuminleg varieert per rekening en kan uiteen lopen van EUR 2.000 tot EUR 10.000. Ook de opnamebeperkingen laten dergelijke verschillen zien. Dit zijn de bedragen die op ieder gewenst moment vrij kunnen worden opgenomen. Voor hogere bedragen gelden vaak andere regels. In veel gevallen geldt dat een dergelijke opname 1 tot 3 maanden van tevoren aangekondigd dient te worden. Wordt deze aankondigingtermijn niet in acht genomen, dan worden er kosten in rekening gebracht (vaak 1%) over de opname. Bij sommige aanbieders staat het volledige tegoed ter beschikking bij bijzondere gebeurtenissen als een huwelijk of een verhuizing. In die gevallen hoeft er geen boete te worden betaald. Bij overlijden van de spaarder worden over het algemeen alle beperkingen gedurende een jaar opgeheven. De rente wordt ook bij dit type spaarrekeningen jaarlijks bijgeschreven en is in veel gevallen (een stukje) hoger dan bij de dagelijks opvraagbare spaarrekening.

2. Niet direct opneembare spaarvormen
Bij de niet-direct opneembare spaarvormen spreekt de spaarder met de bank condities af waarbinnen hij (weer) over de gelden mag beschikken. In principe komt de spaarder overeen dat hij zijn geld voor een bepaalde afgebakende periode afstaat aan de bank. De meest bekende vorm is de deposito.

2. A Deposito
Deposito rekeningen zijn vergelijkbaar met de vaste termijn spaarrekeningen, maar kennen twee belangrijke verschillen: bijstorten is niet mogelijk en de minimuminleg is hoger. Ook hier is een hogere rente mogelijk in ruil voor een vaste looptijd. De looptijd kan variëren van 1 maand tot 24 maanden, al zijn er ook deposito’s met langere looptijden. De rente voor deposito’s wordt dagelijks vastgesteld op basis van de ontwikkelingen op de financiële markten. Wel is het zo dat als een deposito wordt aangegaan de rente op het moment van storten geldt voor de gehele looptijd. In principe is er op een deposito geen bijstorting of opname mogelijk. Er zijn echter varianten ontwikkeld die deze mogelijkheden wel hebben: het flexibel deposito en het bestemmingsdeposito.

2. B Flexibel deposito
Het flexibel deposito biedt de mogelijkheid om bedragen op te nemen of bij te storten. In ruil voor de flexibiliteit vindt er een soort rentekorting plaats. Als een bedrag van EUR 10.000 (of een veelvoud daarvan) gedurende een gehele maand op de rekening staat geldt een hoger rentetarief dan wanneer er een fractie van dit bedrag op de rekening staat.

2. C Bestemmingsdeposito
Het bestemmingsdeposito kent alleen looptijden van 3 of 6 maanden. Gedurende de looptijd kan vrij worden beschikt over het tegoed, mits voor bestemmingen die vooraf met de bank zijn overeengekomen.   Overige Direct opneembare spaarvormen

Dit zijn spaarvormen waarbij het spaartegoed direct ter beschikking staat aan de spaarder. Deze kan zonder dat er sprake is van wachttermijnen of hoge kosten over zijn tegoeden beschikken.

Contant oppotten
Dit is de oudste spaarvariant. Met contant oppotten wordt het bewaren van geld in de spreekwoordelijke oude sok bedoeld. Het voordeel is dat het gespaarde geld altijd onder handbereik is en dus ook weer kan worden uitgegeven. Verder geldt dat de fiscus geen zicht heeft op deze spaarvorm en dus ook geen belastingen kan heffen. Om die reden is deze spaarvariant nog steeds populair. Het rendement van contant oppotten is nul, of negatief. Men ontvangt uiteraard geen vergoeding over het spaartegoed, maar wel loopt men het risico dat het spaargeld als gevolg van inflatie minder waard wordt. In dat geval is dus sprake van negatief rendement. Het risico blijft overigens niet beperkt tot mogelijke inflatie. Als het geld bewaard wordt in de spreekwoordelijke oude sok, loopt de spaarder natuurlijk ook de kans dat het geld verloren gaat als gevolg van diefstal.

Betaalrekening
Een tweede spaarvariant die maar zelden als zodanig wordt gezien, is de betaalrekening. Veel mensen laten een overschot op de betaalrekening staan. Net als bij het contant oppotten is het voordeel hier dat het geld onder handbereik is; op elk gewenst moment kunnen er betalingen mee worden gedaan. Maar ook hier geldt dat het rendement op deze spaarvorm nul of negatief is als gevolg van inflatie. Sommige banken geven overigens wel een (zeer lage) rente over een positief saldo. In vergelijking met contant oppotten heeft de spaarder één risico in ieder geval niet: het geld kan niet verloren gaan als gevolg van diefstal.

Spaarbankboekje
Bij deze spaarvorm worden alle stortingen en uitkeringen die bij en door de bank worden verricht, genoteerd in het spaarboekje. Met het spaarboekje heeft de rekeninghouder iets tastbaars in handen en dat vormde voor veel mensen een reden om op deze manier te sparen. Het is echter een zeer bewerkelijke en voor de bank kostbare manier van sparen, omdat de registratie voor een groot deel handmatig verloopt en de cliënt telkens naar de bank moet om te storten of op te nemen. De meeste banken zijn dan ook overgegaan op de spaarvormen die via een rekening verlopen.

Jeugdsparen
De meeste banken kennen speciale jeugdspaarvormen. Belangrijkste motief voor de banken om dergelijke spaarvormen aan te houden is om zo vroeg mogelijk een relatie met de klant aan te gaan. In tegenstelling tot veel andere bankproducten wordt er een actief marketingbeleid gevoerd op het gebied van jeugdsparen. Veelal worden cadeautjes weggegeven als er een rekening wordt geopend en vaak wordt er een bonus toegekend als er bijvoorbeeld een jaar trouw is gespaard.
Er zijn verschillende vormen van jeugdsparen: sparen vóór het kind, sparen door het kind en de gecombineerde spaar/betaalrekening.

Sparen vóór het kind
Het gaat hierbij om spaarrekeningen die zijn ontwikkeld voor (groot)ouders die graag voor het kind regelmatig een bedrag willen overmaken. Het kind neemt hier dus niet zelf actief deel aan het sparen. Wel moet de rekening op naam van het kind staan in verband met anders eventueel verschuldigd schenkingsrecht. Sommige banken hanteren een premiesysteem, waarbij de trouwe spaarder wordt beloond met een rentebonus.

Sparen door het kind
De meeste banken hebben voor kinderen tussen de 7 en 15 jaar gecombineerde spaar- en betaalrekeningen ontwikkeld. De rekeningen hebben vaak de faciliteiten van een ‘volwassen’ betaalrekening, compleet met Pinpas, Chipper en Chipknip. Het verschil met de volwassen variant is dat de kinderen een hogere rente ontvangen over het positieve saldo. De rekening staat op naam van het kind, zodat het kind ook zelf het bewind over de rekening kan voeren. Hiervoor moeten de ouders echter wel schriftelijk toestemming geven.

Gecombineerde spaar/betaalrekening
De rekeningvariant waarbij kinderen tussen de 7 en de 15 jaar kunnen oefenen met een combinatie van sparen en betalen, kan vaak worden omgezet in een ‘echte’ betaalrekening. Hier verschuift de nadruk dus van sparen naar de andere bankactiviteiten, hoewel er ook vaak nog een spaarfaciliteit aanwezig is.

Premiesparen
Vroeger (vóór 1992) kenden we in Nederland de Zilvervloot regeling. Hierbij konden jongeren binnen bepaalde spelregels sparen en hadden zij na 6 jaar recht op een door de overheid ter beschikking gestelde premie van 10%. Na afschaffing van deze regeling zijn veel banken met eigen varianten gekomen. Daarbij worden er premies uitgekeerd die afhankelijk zijn van het aantal jaren dat is gespaard: na 5 jaar wordt bijvoorbeeld een premie van 5% uitgekeerd, na 10 jaar een premie van 10%.

Dagelijks opvraagbare spaarrekening
De dagelijks opvraagbare spaarrekening is de meest flexibele spaarvorm. De spaarder is volledig vrij in het inleggen en weer opnemen van geld. Aan het inleggen en opnemen van geld zijn geen kosten verbonden en in de meeste gevallen kan dit zowel contant als giraal geschieden. De rente wordt meestal één keer per jaar bijgeschreven en is relatief laag. De rente op de dagelijks opvraagbare spaarrekening is variabel. Deze kan dus fluctueren en daarmee heeft de spaarder geen gegarandeerde opbrengst.Spaarrekening met minimuminleg en/of opnamebeperking In ruil voor minder flexibiliteit kan een spaarder aanspraak maken op een hogere rente. In de praktijk kennen veel van deze rekeningen een minimuminleg en opnamebeperkingen. De minimuminleg varieert per rekening en loopt uiteen van EUR 2.000 tot EUR 10.000. Ook de opnamebeperkingen laten dergelijke verschillen zien: deze variëren eveneens van EUR 2.000 tot EUR 10.000 per maand. Dit zijn de bedragen die op ieder gewenst moment vrij kunnen worden opgenomen. Voor hogere bedragen gelden vaak andere regels. In veel gevallen geldt dat een dergelijke opname 1 tot 3 maanden van tevoren aangekondigd dient te worden. Wordt deze aankondigingstermijn niet in acht genomen, dan worden er kosten in rekening gebracht (vaak 1%) over de opname. Bij sommige aanbieders staat het volledige tegoed ter beschikking bij bijzondere gebeurtenissen als een huwelijk of een verhuizing. In die gevallen hoeft er geen boete te worden betaald. Bij overlijden van de spaarder worden over het algemeen alle beperkingen gedurende een jaar opgeheven.
De rente wordt ook bij dit type spaarrekeningen jaarlijks bijgeschreven en is in veel gevallen (een stukje) hoger dan bij de dagelijks opvraagbare spaarrekening.

visit Drubbiebuu! Disclaimer