Organisaties
Hieronder vindt u (in alfabetische volgorde) een selectie uit de grote hoeveelheid organisaties op het gebied van lenen. Het gaat in principe om niet-commerciële organisaties. Daarom vindt u hier geen adressenlijst van verzekeraars. Heeft u ideeën voor uitbreiding van deze lijst? Mail ons dan even. Hartelijk dank!


Bureau Kredietregistratie (BKR)
Het BKR is een centraal bureau dat tot taak heeft leningen te registreren die in Nederland zijn aangegaan. Bij het BKR zijn banken, financieringsmaatschappijen, hypotheekbanken, kredietverlenende instellingen, leasebedrijven, creditcardmaatschappijen en postorderbedrijven aangesloten. De kredietverstrekker is wettelijk verplicht om de kredietaanvraag bij het BKR te laten toetsen. Het BKR gaat na of er andere leningen lopen en of er aan de verplichtingen wordt voldaan. Het BKR registreert naam, adres, geboortedatum, het soort krediet, het bedrag, het contractnummer, de begindatum, de aflos- en vervaldatum en of er sprake is geweest van betalingsachterstanden. Niet elke lening wordt geregistreerd bij het BKR, alleen leningen met een looptijd van meer dan 3 maanden en een kredietbedrag van minimaal EUR 454,- en maximaal EUR 113.445,- worden opgenomen. De leeninformatie wordt vijf jaar na beëindiging van de lening verwijderd uit de bestanden van het BKR. De gegevens worden door het BKR strikt vertrouwelijk behandeld.

Correspondentieadres: Postbus 6080, 4000 HB Tiel
Bezoekadres: Doderwaardlaan 1, 4006 EA Tiel
Telefoon: 0900-2578435
Fax: 0344-630761
Internet: www.bkr.nl


Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD)
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn. Daarom hebben ze voor consumenten zowel boekjes als software ontwikkeld om consumenten helpen hun financiën op orde te krijgen

Correspondentieadres: Postbus 19250, 3501 DG Utrecht
Telefoon: 030-2391350
Internet: www.nibud.nl


Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is een aanvulling op de faillissementswet en biedt burgers met financiële problemen een extra perspectief op een schuldenvrije toekomst. De rechter beslist daarbij over het doorgaan van de sanering, de hoogte van het aflossingsbedrag en de duur van de sanering. Belangrijke voorwaarden voor toelating zijn dat de schulden te goeder trouw zijn ontstaan en dat een vrijwillig akkoord over afbetaling niet meer mogelijk is. Hieronder valt ook de mogelijkheid tot minnelijk akkoord. Het minnelijke akkoord houdt in dat er gedurende 3 jaar elke maand een afgesproken bedrag wordt afgelost waarna de restschuld wordt kwijtgescholden door de betreffende schuldeiser.

Internet: www.wsnp.rvr.org

Wilt u meer weten over vrijwillige schuldhulp, schuldsanering en/of hulp bij het oplossen of voorkomen van problematische schulden? De Dienst Sociale Zaken, de Sociale Dienst, de Gemeentelijke Kredietbank of de afdeling Voorlichting van uw gemeente kunnen u verder helpen.

visit Drubbiebuu! Disclaimer